Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzecZamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktykzarządzanie zmianą – Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym: kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca a kiedy Zamawiającykryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – lub tylko znaczenia umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania ITsukcesywne odbiory a przyjmowanie końcowy wdrożenia ITstosowanie mechanizmów wczesnego reagowania – kiedy i jakże występować z wezwaniami dotyczącymi należytego wykonania umowygwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzulOrzecznictwo sądów powszechnych dotyczące sporów IT:przykłady i rozbiór rozstrzygnięć wydawanych w najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na gruncie spraw ITwarianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia:niewykonanie albo nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy ITmożliwe działania Wykonawcy nakierowane do skłonienia Zamawiającego do współdziałaniamożliwe działania Zamawiającego zmierzające do należytego wykonywania umowy poprzez Wykonawcęopóźnienia w realizacji umów IT – jako zasadniczy element nienależytego wykonywania umowy – problemy z liczeniem terminówrola planów naprawczych harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowymożliwość przemiany realizacji umowy bez jej formalnego aneksowaniazastępcze wykonanie umowy w praktyce kontraktów ITkary umowne w kontraktach IT – najczęstsze problemy z ich naliczaniem również spory z tym związanezmiana umowy i harmonogramu bazowego a opcja opóźnienia w realizacji umów IT – jako główny element nienależytego wykonywania umowy – problemy z liczeniem terminów dochodzenia kar umownychroszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza?Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający:kiedy wypowiedzenie a kiedy odstąpienie do umowy?wezwanie do należytego wykonania umowy – lub zawsze konieczne przed odstąpieniem od umowy?możliwe do podjęcia działania zmniejszające ryzykowny krok sporu po odstąpieniu do umowyodstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe w umowach IT – pożyteczne różnice - które kiedy dodatkowo jakże stosować?odstąpienie i częściowe odstąpienie od umowy IT – skutki legislacyjne dla Wykonawcy i Zamawiającegoodstąpienie od umowy a możliwość dochodzenia kar umownych – praktyka orzeczniczakorzystanie z elementów systemów i kontynuacja wdrożenia z innym dostawcą po odstąpieniu częściowym od umowy – przewodnie ryzykaroszczenia z umów IT – terminy przedawnień roszczeńroszczenia odszkodowawcze po odstąpieniu od umowy – czego i kiedy można dochodzićProceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT:mediacja – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna przykłady ugód zawieranych w sprawach ITarbitraż oznacza to proces przed sądami powszechnymi – korzyści i zagrożenia wyboru jednego ze sposobów dochodzenia praw w sporach ITpojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zadań połączonych z ITprzedmiot i aspekt opinii biegłego informatyka w sprawach cywilnychznaczenie stosowanie wzorów i dobrych praktyk dla konkluzji opinii biegłego informatyka w sprawach o niewykonanie umówpojęcie dowodu elektronicznego i kluczowe normy jego zabezpieczania projekty informatyczne zalicza się do w największym stopniu ryzykownych, pod warunkiem chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu rozlicznych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do oporu odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, lub świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zadań powiązanych z tego rodzaju projektem, a jakże wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te materie w kontrakcie. Szereg ryzyk związanych z realizacją wzorów IT da się sprowadzić albo wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, które zostaną przedstawione w zakresie I części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnych lecz przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, oznacza to nadal są zainteresowani dążeniem do realnego wykonania Umowy, lub też chcą jej rozwiązania. Przy określaniu polityki działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, w jaki sposób i skutków prawnych powiązanych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one wnikliwie przedstawione w trakcie II i III części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć możliwość wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. W ramach IV części artykuøu o zamówieniach publicznych zostaną tak jak przedstawione korzyści i ryzyka złączone z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym albo przed sądem powszechnym. Omówione zostanie również najnowsze orzecznictwo w najczęstszych kwestiach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W kwestiach spornych zakresu IT szczególnego znaczenia rola ekspertów - informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, to znaczy świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego zostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym poznać rolę, jaką powinny piastować osoby posiadające „wiadomości specjalne” z obszaru IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, lub świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i jakże – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo szczegółowy przedmiot i profil opinii biegłego w kwestiach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne sukcesywne odbiory a odbiór końcowy wdrożenia IT znaczenie mają także dowody elektroniczne, a podobnie znajomość o zabezpieczeniu śladów dowodowych.

Najnowsze artykuły:

Top